ข่าวสารสหกรณ์
  • 27 เม.ย. 2567
 6,523

ด่วน!! บ.ประกันชีวิตกลุ่ม แจ้งเพิ่มเบี้ยประกัน!! เหตุจากการเคลมสินไหมเสียชีวิตสูงขึ้น เริ่มหักเงินเบี้ยใหม่เดือน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

 

จากที่ สอ.ปม. ได้มีการให้สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทุกประเภท ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามวงเงินหนี้สามัญรวมกันทุกประเภท โดย อัตราเบี้ยประกันสูงสุดที่ 2,310 บาท วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป 3 ล้านบาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 6 ล้านบาท รวมแผนประกันชีวิตกลุ่มทั้งสิ้น 50 แผน ซึ่งจะครบสัญญา ในวันที่ 30 เมษายน 2567 


UploadImage


เดือนเมษายน 67 ใกล้ครบกำหนดสัญญา บ.ประกัน แจ้งขอปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกัน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่รับทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งกรมธรรม์จะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งการปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่บริษัทต้องจ่ายสูงกว่าต้นทุนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ (Loss Cost) สาเหตุมาจากอัตราการเสียชีวิตของสมาชิกที่เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจากเดิม สำหรับปีต่ออายุที่จะเริ่มสัญญาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้
 

UploadImage


เพื่อให้กระทบต่อสมาชิกน้อยที่สุด สอ.ปม.จึงออกประกาศสรรหา บ.ประกันชีวิตกลุ่มใหม่ และหาทางช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก

ในปีที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทประกันชีวิต จึงมีการขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันขึ้นมา ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสมาชิกทุกท่านในเรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก ทั้งเรื่องความคุ้มครองการเสียชีวิต วงเงินเอาประกัน

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงออกประกาศสรรหา บ.ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2567-2569 ขึ้นมาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ได้เบี้ยประกันที่ต่ำที่สุดโดยให้มีความคุ้มครองเหมือนดิม 


UploadImage


ถึงแม้ว่าสหกรณ์ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสรรหาบริษัทประกันในราคาเบี้ยที่ต่ำที่สุดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถสรรหา บ.ประกัน ที่กำหนดอัตราเบี้ยในอัตราเดิมได้ 

ซึ่งหลังจากการพิจารณาการประกวดราคา บ.ประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2567-2569 โดยมีบริษัทประกันยื่นซองประกวดราคาจำนวน 3 บริษัท  ผลปรากฏว่า ยังไม่มีบริษัทประกันใด ที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม และได้เสนอราคาสูงกว่าบริษัทเดิม ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ในคราวการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จึงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเสนอของผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย ยังไม่เหมาะสมจึงได้ยกเลิกการประกวดราคา

 

UploadImage

ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันเดิม ที่ได้แจ้งขอปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันนั้น ยังคงราคาเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าทุกบริษัทอยู่

 

สหกรณ์จึงได้พิจารณาข้อเสนอ และข้อตกลง ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีความคุ้มครองที่ดีเหมือนเดิมแก่สมาชิก ให้เป็นบริษัทประกันชีวิตกลุ่มให้กับสหกรณ์ต่อไป ก่อนจะสรรหาบริษัทประกันในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำกว่านี้ได้

 

UploadImage


เพื่อผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของสมาชิกและสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นผู้ดูแลการทำประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก โดยในทุกๆ ปี สหกรณ์จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากการจ่ายเบี้ยประกันรายปี เป็นชำระรายเดือนให้แก่สมาชิก โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้สมาชิกได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุดแก่ตัวสมาชิก บุคคลในครอบครัวของสมาชิก รวมถึงความมั่นคงของสหกรณ์ อย่างเป็นธรรม 

 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันราคาใหม่จะปรับเพิ่มขึ้น และจะเริ่มปรากฏในรายการหักเงินเดือนในเดือน พ.ค. 67 หากสมาชิกท่านใดที่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สูง และต้องการแบ่งเบาภาระ ให้พิจารณาทบทวนการทำประกันชีวิตกลุ่มของบุคคลในครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

 อัตราเบี้ยประกันแบบใหม่ สำหรับสมาชิก เริ่ม 1 พ.ค. 67

 

UploadImage