ข่าวประกาศอื่นๆ
  • 28 พ.ค. 2567
 829

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกรองผู้จัดการส่วนการเงิน

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกรองผู้จัดการส่วนการเงิน
-----------------------------------

                       

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง  เงินประจำตำแหน่ง การคัดเลือก แต่งตั้ง และโยกย้ายเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2567 ข้อ 7 (6) และข้อ 8 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จึงมีมติให้รับสมัคร คัดเลือกรองผู้จัดการส่วนการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รองผู้จัดการส่วนการเงิน จำนวน 1 อัตรา

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงิน งบประมาณและการลงทุน

2.2 บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์

2.4 งานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล

2.5 ใช้ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.6 ใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารองค์กรและบุคคล

2.7 จัดทำข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

2.8 ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. คุณสมบัติ

3.1 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

  3.1.1 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 5 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

จำกัด ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งอัตราค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง การคัดเลือก แต่งตั้งและโยกย้ายเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2567

  3.1.2 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของงาน ฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายเงินฝาก หรือฝ่ายบัญชีและการลงทุน  

3.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

  3.2.1 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและธนาคาร หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.2.2 อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

  3.2.3 มีประสบการณ์ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี หรือด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

(หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนของสหกรณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  3.2.4 ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด

เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  3.2.5 ไม่เคยเป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

  3.2.6 ไม่เคยเป็นผู้ถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

  3.2.7 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะ

เหตุทุจริตต่อหน้าที่

  3.2.8 มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน

และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

  3.2.9 มีจิตในการให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความขยัน ทุ่มเท        

มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

 

4. ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าจ้าง

4.1 บุคคลภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง การคัดเลือก แต่งตั้ง และโยกย้ายเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2567

4.2 บุคคลภายนอก ให้มีการประเมินทดลองการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 เมื่อครบเวลา 6 เดือน และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี หากผ่านการประเมินรอบที่ 2 จะได้รับการจ้างต่อเนื่องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง  เงินประจำตำแหน่ง การคัดเลือก แต่งตั้ง และโยกย้ายเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2567

  สำหรับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นเป็นไปตามข้อเสนอจากผู้สมัครและสหกรณ์เห็นชอบ

  ทั้งนี้ สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเครื่องแบบ การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

 

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 ใบสมัคร และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.2 สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร (ถ้ามี) พร้อมทั้ง

รับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เอกสารรับรองการผ่านงานที่เคยปฏิบัติ (ถ้ามี)

 

6. การยื่นใบสมัคร วัน และเวลาการสมัคร

6.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์สหกรณ์

www.025798899.com และยื่นใบสมัคร ดังนี้

  กรณีที่ 1 ยื่นใบสมัครทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567 ตลอดเวลา

  กรณีที่ 2 ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขที่ 61              

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567 เวลา

08.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการ

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครทาง ทาง E-Mail นำหลักฐานใบสมัครฉบับจริง มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

6.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลภายนอก จำนวน 200 บาท โดยสามารถชำระเงิน ดังนี้

  6.2.1 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการ

  6.2.2 ชำระเงินผ่านใบแจ้งการชำระเงิน (Payment) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

  6.2.3 ชำระเงินผ่าน App Krungthai Next และ App SCB Easy 

  สหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

 

8. การสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้จัดทำประวัติผลงานมานำเสนอในรูปแบบ Canva หรือ PowerPoint พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

 

9. ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่มารายงานตัว ดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน

- หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Line : @forestcoop หรือโทรศัพท์ 02 5794899 ทุกวันทำการ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

                                                                                      

UploadImage

 

(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

เอกสาร