สาระน่ารู้
  • 02 ก.ค. 2567
 186

ประกาศ โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรอง

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรอง

----------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ หรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ภายในกำหนดเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะทำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ไปเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น

 

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศข้างต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406-ว.25758 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และตามมาตรา 193/30, 193/33 และ 193/34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 47 จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการนี้ เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ต่อไป


UploadImage

 

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน        

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 

上传图片

(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร