ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 ก.ค. 2567
 268

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์


UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

---------------------

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น สหกรณ์มีความประสงค์ปรับหลักเกณฑ์และขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

                       

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

1.3  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

1.4  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

1.5  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน

1.6  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.7  มีมนุษยสัมพันธ์ รักการเรียนรู้ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบ

1.8  มีความขยันอดทน อุตสาหะ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

1.9  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

                       

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าสาขาเกี่ยวกับไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องยนต์

2.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านช่างเทคนิค

2.3 ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน และสถานที่ ประกอบด้วย

- ระบบไฟฟ้า

- ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ระบบประปา

- ระบบโสตทัศนูปกรณ์

- ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. วิธีการสมัคร

4.1 การสมัครผ่าน Job Thai ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของ Job Thai

4.2 การสมัครผ่าน  Google Form ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและส่งมายังสหกรณ์

4.3 การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการหรือสมัครผ่าน E-Mail : forestcoop@gmail.com ให้ดำเนินการกรอกใบสมัครตามที่สหกรณ์กำหนด โดยโหลดแบบฟอร์มได้ จาก www.025798899.com

สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้วสหกรณ์จะตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้

 

5. วันสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ถึงวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

 

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

6.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมวิธีการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567

6.2  วันสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และคุณวุฒิทางการศึกษา (ถ้ามี)

- เอกสารรับรองการผ่านงานที่เคยปฏิบัติ (ถ้ามี)

- หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

                           

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง

7.1  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม  2567

7.2  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่มารายงานตัว ดังนี้

7.2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

7.2.2 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน

7.3  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกประกาศหรือไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ

 

8. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ

8.1 กรณีจบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือนเริ่มต้น 15,000.00 บาทต่อเดือน กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 18,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ สหกรณ์อาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนเริ่มต้นให้มากกว่าที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

8.2 สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์

 

9. การบรรจุและแต่งตั้ง

9.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้เริ่มปฏิบัติงานตาม

ข้อตกลงระหว่างสหกรณ์และผู้ได้รับการคัดเลือก และต้องทำสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

9.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทำงาน เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง

9.3  เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอำนาจมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

 

10.  การประกาศผล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

 

11.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-579-4899

 

ประกาศ  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 

UploadImage

 (นายธนโรจน์  โพธิสาโร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร