คำถามจากสมาชิก

ทำไมเมื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้วยังถูกหักเงินเดือนเท่าเดิม?


สมาชิกที่ทำรายการกู้เงินและอนุมัติแล้ว และภายหลังมีการประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ แต่สมาชิกยังคงถูกหักเงินเดือนเท่าเดิม เนื่องจาก การเรียกเก็บค่างวดเพื่อชำระเงินกู้ของสหกรณ์ยังคงเรียกเก็บเท่าเดิมตามสัญญาเงินกู้ แต่จะเป็นสัดส่วนการคำนวณดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง และเรียกเก็บเงินต้นมากขึ้น เช่น

นายออมทรัพย์ มีหนี้สามัญคงเหลือ (เงินต้น) 450,000 บาท สัญญาเงินกู้ชำระงวดละ 8,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย เงินต้น รวมชำระ
อัตราดอกเบี้ยเดิม 6.10% 2,256.25 5,743.75 8,000
อัตราดอกเบี้ยใหม่ 5.80% 2,145.25 5,854.75 8,000