ข้อบังคับและระเบียบ
ดาวน์โหลดทั้งเล่ม

ข้อบังคับสหกรณ์

1. ข้อบังคับของสหกรณ์


2. ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ประจำปี 2566


ระเบียบสหกรณ์3. ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้


4. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
7. ระเบียบเกี่ยวกับการโอน และการรับโอนสมาชิก
10. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมทบ


พระราชบัญญัติสหกรณ์

1. พระราชบัญญัติ สหกรณ์