คำถามจากสมาชิก

ถ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะคิดปันผลจนถึงวันที่ลาออกให้หรือไม่?


การจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ สมาชิกผู้นั้นจะต้องถือหุ้นถึงสิ้นปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม ของปีนั้น และจะได้รับเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป แต่เมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี (ก่อน 31 ธันวาคม) นอกจากจะเสียสิทธิประโยชน์หลายๆ อย่างจากการไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว ก็ยังไม่ได้รับเงินปันผลของปีนั้นอีกด้วย