คำถามจากสมาชิก

พนักงานราชการ ต่อสัญญาจ้างใหม่แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2563 จะสามารถกู้สามัญได้อีกหรือไม่?


สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ สามารถกู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ จะไม่สามารถกู้สามัญได้เช่นเดิม เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้บัญญัติว่า

“ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดำเนินการ 
หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์

สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เกินกว่ามูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
โดยให้สมาชิกสมทบกู้ได้เฉพาะไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดข่าว คลิ๊ก


UploadImage