คำถามจากสมาชิก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ระเบียบใหม่ปี 2564 มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้าง?


สหกรณ์ได้มีระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากหลายประเภท โดยเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

 

เงื่อนไขเดิม

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

- เงินที่สามารถนำมาฝากได้ จะต้องเป็นเงินที่ได้รับจากส่วนราชการ เช่น บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จรายเดือน กบข.

 

เงื่อนไขใหม่

ไม่ได้กำหนดแหล่งที่มาของเงินฝาก แต่จำกัดจำนวนเงินฝาก

- ฝากได้ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชิก 1 ปี (นับอายุสมาชิกก่อนเกษียณอายุราชการ) เช่น ก่อนเกษียณอายุราชการ มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์​ 30 ปี = 30 x 100,000 จะสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

- ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย ดอกเบี้ยส่วนที่เกิน 4 ล้านบาท จะทบเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
**สำหรับสมาชิกที่มีเงินฝากเกิน 4 ล้านบาท ก่อนวันที่ประกาศเริ่มใช้ (ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2565) ยังคงเงินต้นในบัญชีต่อไปได้ แต่จะไม่สามารถฝากเพิ่มได้**
 

อ่านรายละเอียดการเปิดบัญชี คลิ๊ก

UploadImage
UploadImage