คำถามจากสมาชิก

ได้รับ SMS แจ้งเตือนในวันสิ้นเดือน ว่ามีการถอนเงิน ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำการถอนเงิน มีการหักเงินเป็นค่าอะไร?


สมาชิกที่มีรายการเรียกเก็บรายเดือน เช่น ชำระค่าหุ้น ค่าประกันชีวิตกลุ่ม หรือชำระเงินกู้ โดยหักจากบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะทำการหักบัญชีในวันสิ้นเดือน จึงมีการส่ง SMS แจ้งถึงสมาชิกว่ามีการถอนเงินในบัญชี

 

กรณีสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว ที่หักจากเงินเดือนของสมาชิก

ระบบจะหักเงินเดือนของสมาชิกหลัก เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบ และหักชำระรายเดือนตามรายการเรียกเก็บของสมาชิกสมทบรายนั้นๆ จากบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบเอง จึงมีการส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังสมาชิกสมทบว่ามีการถอนเงิน

 

ทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นได้รับ SMS แจ้ง?

สหกรณ์ได้มีการปรับบริการการแจ้งเตือน SMS จากเดิมจะส่ง SMS เมื่อมีการถอนเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป เป็นส่ง SMS แจ้งเตือนทุกยอดการถอนเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 สมาชิกที่มีการหักรายเดือนจากบัญชีเงินฝากยอดที่น้อยกว่า 3,000 บาท จึงไม่ได้รับ SMS แจ้งเตือนก่อนหน้าวันที่มีการปรับปรุงการบริการ SMS