เงินกู้พิเศษหุ้น
 8,509

UploadImage

1.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้

2. เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์นำเงินหรือสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์มาชำระหนี้ตามจำนวนที่ค้างชำระต่อสหกรณ์

3. ผ่อนชำระไม่เกิน 420 เดือน

4. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

5. อนุมัติเงินกู้ภายใน 1 วัน

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

  • คำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ(หุ้น) คลิ๊กดาวน์โหลด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้