เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน
 6,737

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น เป็นเงินกู้พิเศษที่สหกรณ์กำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ การกำหนดหลักเกณฑ์ หลักประกันสำหรับเงินกู้ เงินงวดชำระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ของเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการดำเนินการผู้เข้าร่วมประชุม

UploadImage
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน

 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ซื้อที่ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินอื่นโดยที่ดินต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

•    เป็นโฉนดที่ดิน นส.3.

•    ที่ดินต้องมีทางสาธารณะ เข้า – ออก สะดวก

•    ไม่เป็นที่ดินห้ามจำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง)

 

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้)  ให้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นคำขอกู้ กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายทำนิติกรรม ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้

 

จำนวนวงเงินกู้ (กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

  • กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 80% ของราคาประเมิน
  • กู้เกิน 2 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 70% ของราคาประเมิน

การผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระนานสูงสุด นาน 35 ปี
  • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 ต่อปี
 

คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน