เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2,809

UploadImage


เงินกู้พิเศษในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เห็นถึงปัญหาทางการเงิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก จึงมีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับสมาชิกที่มีบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด หรือที่ดินเปล่า ใช้เป็นหลักประกันในการยื่นกู้ได้ทั้งหมด 


สำหรับการให้กู้นั้นสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

1. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ (มีหนี้กับสหกรณ์หรือกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้)

• ให้กู้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 

2. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด ที่ปลอดภาระจำนอง

• ให้กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน
 

3. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินเปล่า ที่ปลอดภาระจำนอง และมีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง

• ให้กู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน
 

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้) สมาชิกต้องมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือสถาบันการเงินอื่น โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน หรือต้องมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน

 

จำนวนวงเงินกู้ (กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

  • กู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสหกรณ์

การผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระนานสูงสุด นาน 30 ปี
  • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี
 

คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต