เงินกู้สามัญ
 18,998

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก

UploadImage

หลักเกณฑ์

    • สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน

    • จำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกิน 3.5 ล้านบาท และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 75

    • ยื่นคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญได้ที่สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์

    • คำขอกู้เงินต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงนามรับรองคำขอกู้

    • จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้

    • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

    • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

    • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

    • หักได้จากเงินได้รายเดือน

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

    • คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

    • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้ 

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ    

    • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

    • สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด มาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

    • Fax : 02 579 9774

    • Line Official Account : @forestcoop

    • E-mail : forestcoop@gmail.com  


หลักประกันสำหรับเงินกู้
การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น