เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
 3,016

ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ

 

UploadImage
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยานพาหนะในการติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG หรือเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารบ้านเรือนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 75

3. จำนวนเงินให้กู้
  3.1 กรณีติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง และไม่เกิน 120,000 บาท
  3.2 กรณีติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารบ้านเรือน ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง และไม่เกิน 500,000 บาท

4. ผู้ยื่นคำขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานมาก่อน

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

  • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

  • หักได้จากเงินได้รายเดือน

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

กรณีกู้เพื่อติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. สำเนาทะเบียนรถยนต์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง
3. ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ซึ่งระบุทะเบียนรถยนต์ที่จะติดตั้ง วันที่นัดติดตั้ง รายละเอียดชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ

4. ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงตำแหน่งที่จะติดตั้งถังก๊าซและแผ่นป้ายรถยนต์ในภาพเดียวกัน

5. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

6. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้


กรณีกู้เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ
 Off-Grid
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
4. ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ วันที่นัดติดตั้ง รายละเอียดชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์
5. ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ซึ่งตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
4. สำเนาใบอนุญาตให้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
5. ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ วันที่นัดติดตั้ง รายละเอียดชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
6. ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ซึ่งตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
7. ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า


การรายงานผลการใช้เงินกู้

ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
กรณีกู้เพื่อติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสารหลักฐานการรายงานผล ดังนี้
1. ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นตำแหน่งที่ได้ทำการติดตั้งถังก๊าซแล้ว และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ในภาพเดียวกัน)                  
2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการที่ติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG
3. กรณีผู้กู้ยื่นคำขอกู้ติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV แต่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง LPG ถือว่าผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้

กรณีกู้เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสารหลักฐานการรายงานผล ดังนี้
1. ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ซึ่งตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณที่ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว
2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ หรือใบเสร็จชำระค่าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์


การลงโทษ
หากผู้กู้ไม่รายงานผล หรือนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี
 

หมายเหตุ    

1.  อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : forestcoop@gmail.com 

 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้สามัญเพื่อการประหยัดพลังงาน