เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
 2,168

เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยไว้ก่อน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน หรือเพื่อซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารบ้านเรือน ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก หรือทางราชการ


UploadImage

 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 75 ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 120,000 บาท

3. กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการซื้ออาวุธปืน จำนวนไม่เกิน 1 กระบอก และหรือรวมเครื่องกระสุนปืน หรือเพื่อซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารบ้านเรือน

4. ผู้ที่ยื่นคำขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินมาก่อน  

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

  • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

หักได้จากเงินได้รายเดือน

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. สำเนาเอกสารการขอซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) และหรือสำเนาเอกสารขอซื้อเครื่องกระสุนปืนของผู้กู้

3. ใบเสนอราคา หรือเอกสารโฆษณาสินค้า หรือสัญญาซื้อขายซึ่งระบุราคาอาวุธปืน หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารบ้านเรือน

4. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

5. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้

 

การรายงานผลการใช้เงินกู้

ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ซึ่งแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี้
1. สำเนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง (ใบ ป.4) และหรือสำเนาเอกสารการมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
2. ภาพถ่ายอาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน หรือภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่ายอาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินการซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารบ้านเรือน


การลงโทษ
หากผู้กู้ไม่รายงานผล หรือนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี
 

หมายเหตุ    

1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : forestcoop@gmail.com 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน