ข่าวประกาศอื่นๆ
 • 29 เม.ย. 2563
 3,282

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน จำนวน 1 อัตรา อ่านประกาศ คลิ๊ก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร
ประสบการณ์การทำงาน
 • มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบัญชี หรือ ด้านการบัญชีสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ด้านการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • งานบันทึกบัญชีรับ – จ่าย และรายวันทั่วไป
 • งานด้านกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ในบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • จัดทำงบการเงิน งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 • งานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์
 • งานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  โดยยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง

 • E-Mail : forestcoop@gmail.com
 • หรือส่งทางไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900
และให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสอบข้อเขียนหากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร (เอกสารที่เป็นสำเนาต้องมีการรับรองสำเนา)
 • ใบสมัคร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความด้วยลายมือของตนเอง หรือพิมพ์ข้อความลงในใบสมัครของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสำคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทำงาน สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ของสำเนาเอกสาร
เอกสารและหลักฐานให้ผู้สมัครสแกนเป็น PDF ไฟล์ Save ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวและตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร โดยยื่นเอกสารผ่านช่องทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com  หรือส่งทางไปรษณีย์ (สหกรณ์จะรับเอกสารวันสุดท้ายในวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ 29 พฤษภาคม 2563)