ข่าวประกาศอื่นๆ
  • 21 ธ.ค. 2563
 4,673

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

 

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

----------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด แจ้งว่า มีความประสงค์รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงินและการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสม จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

1. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2. มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

3. ไม่เคยปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์บกพร่องในสาระสำคัญ ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4. เคยเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยระบุชื่อสหกรณ์และจำนวนปีที่สอบบัญชีให้ชัดเจน

5. ไม่เคยปฏิบัติผิดมรรยาทของผู้สอบบัญชีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี 2505 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542

6. ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องมีเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เต็มเวลา

7. ผู้สอบบัญชีรับงานสอบบัญชีไม่เกิน 5 สหกรณ์ต่อหนึ่งปีบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับงานสอบบัญชีไม่เกิน 3 สหกรณ์ต่อหนึ่งปีบัญชี

8. ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จะต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ

1. ในการเข้าตรวจสอบทุกครั้งผู้สอบบัญชีเข้าทำการตรวจสอบด้วยตนเองนับตั้งแต่วันหลังจากที่นายทะเบียนได้แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  โดยนำทีมงานเข้าตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 4 คน และตรวจสอบไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

2. ต้องเข้าตรวจสอบในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ พร้อมเสนอแผนงานการตรวจสอบตลอดปี

3. ต้องยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก ทุน และอื่นๆ ตามที่สหกรณ์กำหนด

4. ต้องรักษาข้อมูลของสหกรณ์ และสมาชิกไว้เป็นความลับ

5. ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้สหกรณ์ และสมาชิกเกิดความเสียหาย หรือสูญเสีย

6. สามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้ทันภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สหกรณ์จัดทำงบการเงินเรียบร้อย

 

การรายงานผลการตรวจสอบ

1. รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

2. จะต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตาม พรบ. สหกรณ์ หรือที่ผิดปกติทุกครั้งที่ตรวจพบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารการเงิน การบัญชี และอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ หรือตามที่สหกรณ์กำหนด

3. จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อสหกรณ์เชิญให้เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมประชุมใหญ่

 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชีหลังจากที่ประชุมใหญ่ ได้ให้ความเห็นของงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอราคาเป็นเกณฑ์

 

การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประจำปี 2564 โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2579 7070 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.025798899.com และจะทราบผลการคัดเลือกในการประชุมใหญ่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563


UploadImage

    (นายวิชิต สนธิวณิช)

         ประธานกรรมการดำเนินการ

         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด