ข่าวสารสหกรณ์
  • 21 ม.ค. 2564
 31,225

เริ่มแล้ว!! พักชำระหนี้-ลดหุ้นรายเดือน เฟส 2

Highlight

  • ยื่นคำขอพักชำระหนี้-ลดค่าหุ้นรายเดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
  • สมาชิกจะได้รับ SMS หากได้รับการอนุมัติคำขอ
  • การพักชำระหนี้ - ลดค่าหุ้นรายเดือน จะมีผลในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

เริ่มแล้วพักชำระหนี้-ลดหุ้นรายเดือน นาน 3 เดือน วันนี้ - 30 เม.ย. 64

 

...จากในปี 2563  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้กําหนด มาตรการพักชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตามความสมัครใจ)

 

โดยได้เริ่มให้สมาชิกส่งเอกสารคำขอ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  จน ไปถึง “การขยายเวลาการยื่นคำขอพักชำระหนี้-ลดค่าหุ้น” ไปถึงวันที่ 18 กันยายน 2563  ซึ่งมีผลการพักชำระหนี้-ลดส่งค่าหุ้น งวดสุดท้ายในเดือน ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

 

แต่เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ในประเทศไทย ได้มีการ “แพร่ระบาดระลอกใหม่” ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่หลายจังหวัด  ซึ่งการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

 

ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ระลอกใหม่นั้น คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้พิจารณา “โครงการพักชำระหนี้ - ลดหุ้นรายเดือน มาตรการที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 เดือน" ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน

 

โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 จนถึง 30 เมษายน 2564 และจะมีผลพักชำระหนี้-ลดส่งค่าหุ้นรายเดือนในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการอนุมัติคำขอ

 

ระยะเวลาในการดำเนินการขอพักชำระหนี้เงินต้นและลดส่งค่าหุ้นรายเดือนดังนี้

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 26 ม.ค. - 31 ม.ค. 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือนในเดือน ก.พ. - เม.ย. 64

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน มี.ค. - พ.ค. 64

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 เม.ย. - 30 เม.ย . 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน พ.ค.- ก.ค. 64


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอร่วมยืนหยัดและเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกท่าน ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

Infographic


UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 

เอกสาร