ข่าวสารสหกรณ์
 • 01 ก.ค. 2565
 11,153

ปิดการให้บริการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 ก.ค. 65 เพื่อเชื่อมต่อระบบการจัดการงานและการทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ !!


รายการ Coop Talk สัมภาษณ์ชี้แจง เรื่อง การปิดให้บริการ 5 วัน เพื่อทำการ เปลี่ยนระบบงานสหกรณ์ใหม่ 


 

20 ก.ค. 65 เตรียมพบ App ใหม่ Forest CO-OP GO 
 

ชี้แจงเรื่อง การปิดให้บริการ 5 วัน เพื่อทำการ เปลี่ยนระบบงานสหกรณ์ใหม่

UploadImage
 

UploadImage

1.1 ระบบจัดการฐานข้อมูลเก่า หยุดพัฒนาการให้บริการ เสี่ยงต่อข้อมูลสูญหาย

...ระยะเวลานานกว่า 26 ปี ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ได้ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานหลักต่างๆ  เข้ามาบริหารจัดการงานสหกรณ์   เช่น ระบบทะเบียนสมาชิก หุ้น เงินฝาก เงินกู้ และระบบบัญชี

 

จากปี 2539 ถึง ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบปฎิบัติการ ได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพไปเป็นอย่างมาก  ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้ง บริษัท hardware และ software ที่สหกรณ์ใช้งานในปัจจุบัน ได้หยุดพัฒนา และ หยุดให้บริการ การดูแลรักษา (Out of Support ) ซึ่งการหยุด Support นี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของสมาชิกได้

 

โดย Hardware และ software  ที่สหกรณ์ใช้ในปัจจุบันมีดังนี้

Server

• ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003

• ระบบฐานข้อมูล Oracle 9i

Client

• ระบบปฏิบัติการ Windows 3.11- windows 7  32bit

• Oracle Form and Report 6i
 

UploadImage


1.2 ป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยีทางการเงิน และ ระบบบัญชี

สหกรณ์ได้คำนึงถึงความสำคัญในความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก จึงได้ ปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลใหม่ ให้มีความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงยิ่งขึ้น มาใช้ทดแทนระบบเดิมดังนี้

Server

• ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019
• ระบบฐานข้อมูล Oracle 19c

Client

• ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 bit
• Web Browser

 

และเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด สหกรณ์ได้ปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลสมาชิก ให้เชื่อมโยงไประบบบัญชีโดยอัตโนมัติ ทำการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว ไม่ผ่านตัวกลาง รวมถึงการควบคุมภายในด้านเอกสาร สหกรณ์ได้นำระบบโปรแกรมการจัดการเอกสารขั้นสูง มาจัดการภายใน เพื่อป้องกัน การตกหล่น สูญหาย หรือความล่าช้า

 

UploadImage

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสมาชิก App ใหม่ Forest CO-OP GO ครบทุกการทำธุรกรรมออนไลน์

จากความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูลหลังบ้าน ของสมาชิกแล้ว สหกรณ์เล็งเห็น ถึงการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) ในยุคปัจจุบัน  ที่เป็นสังคมไร้เงินสด และ การทำธุรกรรมแบบ realtime ได้ทุกที่ ตลอด 24 ช.ม. สหกรณ์จึงได้พัฒนา Application ใหม่ ในชื่อ App Forest Coop Go เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตอบโจทย์การทำธุรกรรมสหกรณ์ทุกรูปแบบ เช่น

 • โอนเงินบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบ Real time
 • โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ์ แบบ Real time
 • โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก
 • โอนเงินไปให้สมาชิกท่านอื่นภายในสหกรณ์
 • โอนเงินไประดมหุ้น
 • โอนเงินไปชำระหนี้
 • การตรวจสอบลายมือชื่อเพื่อประโยชน์ในการกู้และการค้ำประกัน
 • กู้ฉุกเฉินออนไลน์ และสามัญดิจิทัล (ในอนาคตเพิ่มการกู้หุ้น กู้เงินฝากออนไลน์ )
 • ระบบบริหารงานสหกรณ์ เรื่องการประมวลผลระบบเรียกเก็บรายเดือน

ทั้งนี้ Application Forest coop ตัวเก่า จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 65 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และ สมาชิกทุกท่านจะสามารถ ดาวน์โหลด App ใหม่ Forest Coop Go ได้ที่ App Store และ Play Store เพื่อติดตั้งและใช้งาน ได้ในวันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 


UploadImage

ในช่วงเวลาที่ปิดระบบ จะมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายปฎิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการโอนย้ายระบบต่างๆ ดังนี้

UploadImage


2.1 การดำเนินงานในช่วงเวลาที่ปิด

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

 • การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่ จำนวน 10 เครื่อง
 • โอนย้ายข้อมูลจากระบบงานเดิมเข้าเครื่อง DataBase Server

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

 • โอนย้ายข้อมูลจากระบบงานเดิมเข้าเครื่อง DataBase Server (ต่อ)
 • ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Firewall)

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่โอนย้ายโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่าย

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

 • เชื่อมต่อระบบกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน
 • เชื่อมต่อระบบ CO-OP Phone ระบบ Mobile Application ระบบ SMS

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

 • ทดสอบการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย
  และธนาคารออมสิน
 • ทดสอบการทำงานเพื่อบูรณาการระบบภายใน – ภายนอก ทั้งหมด

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

 • เปิดให้บริการ เวลา 08.30 น.

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้สมาชิกทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า 

 

UploadImage


2.2 ทำไม? ไม่ปิดระบบในวันหยุดราชการที่หยุดต่อเนื่อง

เพื่อทำการทำการเชื่อมต่อระบบ Application และ ระบบ ATM  กับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน สหกรณ์ต้องทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหลายฝ่าย ซึ่งต้องดำเนินการในวันทำการปกติของธนาคารเท่านั้น สหกรณ์จึงจำเป็นต้องหยุดปิดระบบในวันทำการสหกรณ์ วันที่ 18 -19 ก.ค. 65 เพิ่มเติม
 

UploadImage


2.3 ปิดระบบอะไรบ้าง?

สหกรณ์จะทำการปิดระบบเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยจะทำการปิดระบบทั้งหมดดังนี้

 • ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
 • ปิดให้บริการระบบเงินฝากทุกช่องทาง
 • ปิดให้บริการระบบเงินกู้ทุกช่องทาง
 • ปิดให้บริการระบบ ATM
 • ปิดให้บริการระบบ Mobile Application
 • ปิดให้บริการระบบ CO-OP Phone 02-579-8899
 • ปิดให้บริการทางโทรศัพท์ 02-579-7070


UploadImage


การติดต่อสหกรณ์ในช่วงที่ปิดให้บริการ

สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ที่เบอร์ Hotline สายด่วนสหกรณ์ ที่เบอร์

 • 065-687-4801
 • 065-687-4806
 • 064-656-4557

โดยสมาชิกสามารถติดต่อได้ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

สหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวก  และ เตรียมพบประสบการณ์การทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ ทั้งหมดนี้พร้อมกันได้ใน วันที่ 20 ก.ค. 65
 


 

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  ปิดให้บริการระบบงานสหกรณ์ทุกระบบ 5 วัน

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เพื่อเปลี่ยนระบบงานสหกรณ์ใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก

 

---------------------

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานหลัก ระบบทะเบียนสมาชิก หุ้น เงินฝาก เงินกู้ และระบบบัญชี เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และใช้งานจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปีแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทำให้บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบงานปัจจุบัน หยุดให้บริการการดูแลรักษา(Out of Support)ระบบดังกล่าว ได้แก่ Windows Server 2003,Oracle 9i, Oracal Form and Report 6i

 

สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบัญชีเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งสมาชิกและสหกรณ์ ในการใช้งาน Application ใหม่ในฟังชั่นที่สำคัญ เช่น โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสมาชิกของตนเอง  การโอนเงินบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ์แบบ Real time การกู้หุ้น กู้เงินฝากออนไลน์ ฯลฯ เป็นต้น         

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ในคราวประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการระบบงานสหกรณ์ทุกระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นระบบงานสหกรณ์ใหม่ โดยขอแจ้งให้สมาชิกทราบกำหนดการปิดระบบต่าง ๆ ดังนี้

 

1. กำหนดระยะเวลาการปิดการให้บริการ 5 วัน

• ปิดการให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

 

2. ปิดการให้บริการระบบงานสหกรณ์ทุกระบบ ดังนี้

• 2.1 ปิดให้บริการระบบเงินฝากทุกช่องทาง

• 2.2 ปิดให้บริการระบบเงินกู้ทุกช่องทาง

• 2.3 ปิดให้บริการระบบ ATM

• 2.4 ปิดให้บริการระบบ Mobile Application

• 2.5 ปิดให้บริการระบบ CO-OP Phone 02-579-8899

• 2.6 ปิดให้บริการทางโทรศัพท์ 02-579-7070

• 2.7 ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์

 

3. การดำเนินงานของสหกรณ์ในช่วงที่ปิดให้บริการ

• 3.1 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่ จำนวน 10 เครื่อง โอนย้ายข้อมูลจากระบบงานสหกรณ์เดิมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DataBase Server)

• 3.2 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
การโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานสหกรณ์เดิมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DataBase Server) ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Firewall)

• 3.3 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่โอนย้ายทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายทดสอบการทำงานและความถูกต้องของทุกระบบ

• 3.4 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
ทดสอบการทำงานระบบเชื่อมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพื่อทดสอบการทำงานระบบบริหารงานสหกรณ์และระบบเชื่อมโยง ได้แก่ ระบบ CO-OP Phone ระบบ Mobile Application ระบบ SMS การให้บริการ ทางโทรศัพท์ 02-579-7070 เป็นต้น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายทดสอบการทำงานและความถูกต้องของทุกระบบ

• 3.5 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
ทดสอบการทำงานระบบเชื่อมต่อกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายทดสอบการทำงานและความถูกต้องของทุกระบบ

•3.6 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00-08.30 น.
ทดสอบการทำงานเพื่อบูรณาการระบบการปฏิบัติงานภายใน การให้บริการทำธุรกรรมภายนอกผ่านระบบเชื่อมต่อทั้งหมด

 

4. การเปิดให้บริการ

สหกรณ์จะเปิดให้บริการระบบใหม่ในวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

 

5. การติดต่อสหกรณ์ในช่วงที่ปิดให้บริการ

สมาชิกติดต่อสายด่วนสหกรณ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-687-4801, 065-687-4806, 064-656-4557 ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ประสงค์ทำธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบข้างต้น ขอให้ดำเนินการก่อนวันและเวลาดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


                                                             UploadImage
                                                                     

 
 

 

     (นายวิชิต  สนธิวณิช)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

Infographic


UploadImage

 

UploadImage

 

UploadImage

UploadImage

เอกสาร