สาระน่ารู้
  • 12 ก.ค. 2566
 8,481

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 2566 ต้องเตรียมตัวอย่างไร?


1. สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ "จะได้รับหนังสือยินยอมให้หักเงิน" จากทางสหกรณ์ 

...เมื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว สมาชิกจะไม่ได้รับเงินเดือนประจำ แต่จะได้รับเป็น เงินบำนาญ , บำเหน็จ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนแทน ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักชำระรายการต่างๆ ที่ต้องจ่ายประจำเดือนของสมาชิกได้ สมาชิกจึงจำเป็นต้อง ส่งหนังสือยินยอมให้หักเงิน บำนาญ , บำเหน็จ , บำเหน็จรายเดือน ส่งมาให้สหกรณ์

 

หมายเหตุ: หากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับ หรือ ทำเอกสารสูญหายสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใหม่ได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

หัวข้อ 9.1 หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ,บำเหน็จ,บำเหน็จรายเดือน คลิ๊กดาวน์โหลด
 

 


2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แล้วส่งมาที่สหกรณ์
UploadImage

  • หนังสือยินยอมให้หักเงิน พร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามให้ความยินยอม
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

ส่งแบบฟอร์มหนังสือยินยอมการหักเงินพร้อมเอกสารแนบมาที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
- ทางไปรษณีย์  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ทุกวันทำการ

 


เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก "อย่าลืมแจ้งเปลี่ยนที่อยู่"
เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกควรได้รับ หากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการท่านใด ใช้ที่อยู่ของหน่วยงาน หรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ อย่าลืมแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสหกรณ์ โดยดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซค์สหกรณ์ หัวข้อดาวน์โหลดที่ 6.1 (คลิ๊กดาวน์โหลด) ส่งแบบฟอร์มมาที่สหกรณ์ ทางไปรษณีย์ หรือ ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ กรณีพนักงานราชการ "เกษียณอายุงาน"

สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ที่ทำงานครบอายุ 60 ปี และเกษียณอายุงาน จากเดิมที่สหกรณ์สามารถหักชำระรายเดือนจากเงินเดือนได้ แต่เมื่อเกษียณแล้ว สหกรณ์จะย้ายไปหักจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ 

โดยสมาชิกสมทบต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก หัวข้อดาวน์โหลดที่ 9.2  (คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ซึ่งหากสมาชิกสมทบที่ยังมีภาระส่งรายเดือนอยู่ เช่น ค่าประกันชีวิต หรือเงินกู้หุ้น ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ไว้ เพื่อให้สามารถหักเป็นรายเดือนต่อไป 


 

เกร็ดน่ารู้ เกษียณแล้วผ่อนหนี้ต่อเดือนน้อยลงได้ เพิ่มสภาพคล่องให้ชีวิต!!

UploadImage
 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ แล้วมีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ (แต่ไม่เกิน 90% ของหุ้น) สมาชิกสามารถปรับสัญญาขยายงวดการผ่อนชำระ เพื่อลดภาระการผ่อนรายเดือนได้ โดยการกู้หุ้น

ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. ดาวน์โหลดคำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ (หุ้น) หัวข้อ 2.10 ( คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

ทางไปรษณีย์  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ทุกวันทำการ


“เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร์” 

เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และ ยังได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นกว่าเดิม คลิ๊กดูสิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ