กิจกรรมสมาชิก
 • 27 ก.ย. 2565
 3,410

อัพเดทการเดินทาง โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 65 ขยายเวลารับสมัครในประเทศ- เวียดนามเต็มแล้ว!!

Highlight

 

UploadImage

Group 1: ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย  เหลือเพียง 70 ท่าน เท่านั้น!

 

ขยายเวลาการรับสมัคร และ กำหนดการเดินทางใหม่ ดังนี้ 


UploadImageรอบที่ 1: ปิดแล้ว!!   เดินทางแล้ว : วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 


UploadImageรอบที่ 2 : เหลือ 32 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 15 พ.ย. 65

เดินทาง : 21 -22 พ.ย. 65

 

UploadImageรอบที่ 3 : เหลือ 27 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 13 ธ.ค. 65

เดินทาง : 19 -20 ธ.ค. 65


UploadImage


Group 2: ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เหลือเพียง 83 ท่าน เท่านั้น!

 

ขยายเวลาการรับสมัคร และ กำหนดการเดินทางใหม่ ดังนี้ 
 

UploadImageรอบที่ 1 :  เหลือ 33 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 22 พ.ย. 65

เดินทาง :  28 -29 พ.ย. 65

 

UploadImageรอบที่ 2 : เหลือ 37 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 20 ธ.ค. 65

เดินทาง :  26 -27 ธ.ค. 65

 

รอบที่ 3 : เหลือเพียง 3 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 11 ต.ค. 65

เดินทาง :  21 -22 ต.ค. 65


UploadImage
 

Group 3: ทัศนศึกษา ประเทศสปป.ลาว 4 วัน 3 คืน

รอบที่ 1 :  เหลือ 32 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 15 ต.ค. 65

เดินทาง :  1 - 4 พ.ย. 65

 

รอบที่ 2 : เหลือ 26 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 15 ต.ค. 65

เดินทาง :  9 - 12 พ.ย. 65

 

รอบที่ 3 : เหลือ 21 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 15 ต.ค. 65

เดินทาง :  14 - 17 พ.ย. 65

 

UploadImage

UploadImage Group 4: ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม ปิดรับสมัคร!! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
 

UploadImage

 

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 5,500 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,500 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 5,500 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 6,200 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

ทัศนศึกษา ประเทศสปป.ลาว สมาชิกจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 11,500 บาท ( ราคาเต็ม 18,500 บาท สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท )
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 18,500 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

UploadImage
 

ภายในประเทศ

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก) (ดาวน์โหลดใบสมัครผู้ติดตาม)

2. ชำระเงินค่ามัดจำ

3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official @Forestcoop
 • Email : ForestCoop@gmail.com

ต่างประเทศ

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก) (ดาวน์โหลดใบสมัครผู้ติดตาม)

2. ชำระเงินค่าร่วมโครงการ (จำนวนเต็ม)

 

3. เตรียมเอกสารเดินทางต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (International Vaccination Certificate) ที่ขอจาก Application หมอพร้อม

4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
 • เอกสารการเดินทางต่างประเทศ

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : ForestCoop@gmail.com

UploadImageUploadImage

 

 


เอกสาร