ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 พ.ค. 2566
 2,993

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้    

1. โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2566

    เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก พึงได้รับจากสหกรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

    ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิก เสนอได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ ต้องลงชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน หากมีผู้ลงชื่อเกินกว่า 100 คน ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 100 คน ผู้เสนอโครงการต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

    สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกินคนละ 225 บาท และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการคนละ 25 บาท รวมเป็น 250 บาท ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 อนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าวจำนวน 1 ล้านบาท หากสหกรณ์อนุมัติโครงการครบตามงบประมาณแล้ว สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาโครงการที่ส่งมาภายหลัง

    ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน และต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่เว๊ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ค่ะ 
 

2. ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 

สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยมีทุนทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนเกียรตินิยม และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยส่งเอกสารให้สหกรณ์ผ่านช่องทาง ดังนี้

        1. ยื่นผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก และลดปัญหาเอกสารตกหล่น โดยสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้ และไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์

        2. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ในวันและเวลาทำการ

        3. ส่งทางไปรษณีย์

        สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้ทุกสัปดาห์ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกินกว่า 10 วันยังไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ ที่เบอร์ 0 2579 7070 หรือสอบถามผ่านช่องทาง Line@forestcoop
 

กำหนดวันจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้

 

ลำดับ

วันที่สหกรณ์ได้รับเอกสาร

วันที่สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

1

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

2

วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

3

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

4

วันที่ 1 – 29 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566


เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ได้ทางเว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และรายการ co-op report