กิจกรรมสมาชิก
 • 10 พ.ค. 2566
 5,014

เปิดเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่ม 66 เริ่มเสนอได้เลย 15 พ.ค. - 30 ก.ย. 66

Highlight

    • ผู้แทนสมาชิก หรือ สมาชิก เป็นผู้เสนอโครงการเท่านั้น เสนอ 1 โครงการต่อ 1 กลุ่มสมาชิก

    • สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน โดยมีอัตราส่วนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 1 ต่อ 1

    • ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

    • เสนอโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

    • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการ (คลิ๊ก)

    • เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่ม (คลิ๊ก)

 

 UploadImage


เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ รวมถึงการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับกับสหกรณ์


อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้พบปะร่วมกัน อันเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก ที่จะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองได้ 


UploadImage
 

หลักเกณฑ์

 • สหกรณ์จะอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 225 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบบริหารโครงการ 25 บาท รวมเป็น 250 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน 
 • ผู้เสนอโครงการต้องเป็นสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกเท่านั้น โดยแต่ละคนสามารถเสนอโครงการได้คนละ 1 โครงการเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ และแต่ละคนสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
 • 1 โครงการต้องมีสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน กรณีมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการเกินกว่า 100 คน ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 100 คน 
 • กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1


UploadImage


รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • ต้องเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับและ ระเบียบสหกรณ์
 • การจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

*** (หมายเหตุ ต้องไม่ใช่กิจกรรมเกี่ยวกับการทัศนศึกษา หรือ การศึกษาดูงาน)

UploadImage


อัปโหลดภาพ


วิธีการเสนอโครงการ

1.ดาวน์โหลดใบเสนอโครงการ (คลิ๊ก)

2. กรอกรายละเอียดใบเสนอโครงการให้ครบถ้วน

3. เตรียมเอกสารแนบ

 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ของผู้รับผิดชอบโครงการ

4. ส่งใบเสนอโครงการ และ เอกสารแนบ มาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกช่องทางการติดต่อ

 • ส่งด้วยตัวเอง : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเวลาทำการ
 • ไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : forestcoop@gmail.com

ระยะเวลาการยื่นเสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินกำหนด หรือสหกรณ์อนุมัติครบวงเงินแล้ว จะไม่รับพิจารณา

 

ผลการพิจารณาโครงการ

 • สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง
 • ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หลังจากจัดกิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว


 


 

 


UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2566

----------------------

 

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยดำเนินการวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสร้างเครือข่ายในกลุ่มสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์

2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด

2.3 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ    

2.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสร้างผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป

2.5 เพื่อให้กลุ่มสมาชิกรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อสหกรณ์ต่อไป

 

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1 ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก

3.2 ผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ โดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้เพียงคนละ 1 โครงการ

3.3 กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1

    

4. วิธีการดำเนินการ

4.1 การเสนอโครงการ

ผู้เสนอโครงการ เสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องลงชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน กรณีมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการเกินกว่า 100 คน ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 100 คน โดยให้เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

4.2 การดำเนินโครงการ

ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินกำหนด หรือสหกรณ์อนุมัติครบวงเงินแล้ว จะไม่รับพิจารณา

4.3 การจัดกิจกรรม

ผู้เสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม

5.1 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรม สัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org

5.2 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

5.3 ต้องไม่ใช่กิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา และดูงาน

 

6. หลักฐานและเอกสารประกอบ

6.1 แบบเสนอโครงการการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2566 (กส.01)

6.2 กำหนดการ รายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และรายชื่อวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

6.3 รายชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่ม (กส.02, 03)

6.4 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ

 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

7.1 การพิจารณาโครงการการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณาจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์

7.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจำนวนไม่เกิน 225 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาท รวมเป็น 250 บาท   ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน กรณีที่สหกรณ์อนุมัติโครงการครบวงเงินจำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 แล้ว สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาโครงการ

7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมไม่เกิน 30 วัน กรณีมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกิดขึ้นก่อนวันที่สหกรณ์จะจ่ายเงิน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งต่อสหกรณ์เป็นกรณี ๆ ไป เพื่อประกอบการพิจารณา    

7.4 หากไม่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องคืนเงินให้กับสหกรณ์

 

8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ

8.1 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติ และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นที่สุด

                                    

9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ประธานคณะทำงานผู้เสนอโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังนี้

9.1 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2566 (กส.04)

9.2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

หากรายงานผลตามข้อ 9.1 และ 9.2 ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก หรือไม่จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เสนอมา สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป

 

10. ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์อาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้

 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

    

上传图片

        (นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 

infographic

UploadImage
 

เอกสาร