ภาพกิจกรรม
  • 12 พ.ค. 2566
 1,179

สอ.กรมป่าไม้ ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล"​

วันพุธที่ 10 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดย นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก และนายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล"​ โดย นายวิชิต สนธิวณิช อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้บรรยายในเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage