ข่าวสารสหกรณ์
  • 10 ส.ค. 2566
 9,975

ระเบียบใหม่ การถือหุ้น ประจำปี 2566


จากเดิมที่สหกรณ์ ได้มีระเบียบการถือหุ้น ของสมาชิก ปี 2565 กำหนดให้สมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดือน ตามฐานเงินเดือนของสมาชิก โดยช่วงเงินได้รายเดือน ที่ต้องจ่ายค่าหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 330 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,300 บาท (หุ้นละ 10 บาท)

 

ระเบียบการถือหุ้น ใหม่ 2566

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงมีมติปรับลดการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ตามอัตราส่วนเงินได้รายเดือน ดังนี้


UploadImage
 

 

สมาชิกถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

 


UploadImage

การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน 
จากเดิม เพิ่มการส่งค่าหุ้นรายเดือนเท่าใดก็ได้ เปลี่ยนเป็น สูงสุด 10,000 บาท ต่อเดือน

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบ ที่สหกรณ์กำหนดก่อนวันสิ้นเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป โดยเพิ่มการส่งค่าหุ้นรายเดือนได้สูงสุด เดือนละ 1,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท
 

UploadImage


การระดมหุ้น
จากเดิม ระดมหุ้นรายเดือนเท่าใดก็ได้ เปลี่ยนเป็น สูงสุด 10,000 บาท ต่อเดือน
เว้นแต่เป็นการระดมหุ้นเพิ่ม สำหรับผู้กู้ เพื่อให้มูลค่าหุ้นเป็นไปตามระเบียบเงินกู้


UploadImage

สมาชิกที่ถือหุ้นในสหกรณ์ครบ 2.5ล้านบาท แล้ว
ไม่สามารถถือหุ้นรายเดือนหรือซื้อหุ้นเพิ่มได้อีก


สมาชิกที่ถือหุ้นในสหกรณ์ครบ 2.5 ล้านบาท ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้คงมูลค่าหุ้นตามที่มีอยู่ แต่ ไม่สามารถถือหุ้นรายเดือนหรือซื้อหุ้นเพิ่มได้อีก

 

สมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นให้รับโอนหุ้นได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท (1แสนหุ้น)
สำหรับหุ้นส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ให้โอนนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์

 

สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ หลังเกษียณ หรือ ลาออกจากราชการ
จะต้องถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท


การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเพิ่ม-ลดหุ้นรายเดือน หัวข้อ 6.3 มาที่สหกรณ์  

สำหรับสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะงดหรือลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ดังนี้
- มีหนี้เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น
- มีหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
- มีหนี้เงินกู้ที่ใช้เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน
 

 

การถือหุ้นสำหรับสมาชิกสมทบ

- ถือหุ้นได้สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท(1แสนหุ้น)

- ถือหุ้นขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป

- ถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน เดือนละ 10,000 บาท

- ระดมหุ้น ได้ ไม่เกิน เดือนละ 10,000 บาท

- สมาชิกสมทบสามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้

 


เอกสาร