ข่าวสารสหกรณ์
  • 30 ต.ค. 2566
 1,333

ประกาศรายชื่อผู้แทนดีเด่น ประจำปี 2566

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566 กำหนดให้สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2566 โดยให้เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  และจะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นั้น

    

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี 2566  มีทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

 

1. นางสาวจุติพร ศรีสวัสดิ์   สมาชิกเลขที่ 5378 กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นางยุวดี เขื่อนสาร  

สมาชิกเลขที่ 10476 กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก
3. นางกมลลักษณ์ แดงเสนาะ   สมาชิกเลขที่ 18766 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Infographic


UploadImage


เอกสาร