ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 พ.ย. 2566
 612

แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต

UploadImage


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต พ.ศ. 2565

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

------------------

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 82 (27) และ ข้อ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต พ.ศ. 2565 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน


“ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกตามระเบียบนี้ โดยจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกปีละไม่เกิน 7,000.00 บาท เศษของปีหากเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดนี้ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ และไม่เกิน 100,000.00 บาท”

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 
UploadImage

 

(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

- สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 7,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ และไม่เกิน  100,000 บาท
- สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์การศพให้สมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุ่มแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมจากบริษัทผู้รับประกัน หรือ ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเนื่องจากอายุเกิน 70 ปี หรือไม่ประสงค์สมัครทำประกันชีวิต

- เมื่อสมาชิกเสียชีวิตให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินหรือทายาทแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอรับเงินสวัสดิการภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันเสียชีวิต เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน

- กรณีสมาชิกมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเงินที่ได้รับมาชำระหนี้ที่ค้างชำระ ส่วนเงินที่เหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายต่อไป

     

เอกสารประกอบ

1. สำเนาใบมรณะบัตร

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต

3. สำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย”

4. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)

5. ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน

6. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)

7. ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)


 

Infographic


UploadImage


เอกสาร