ภาพกิจกรรม
  • 16 พ.ย. 2566
 588

สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธ ที่ 15 พ.ย. 66

ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ศึกษาดูงาน ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสวัสดิการสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายณรงค์ ทองขจร รองประธานกรรมการ คนที่ 4 นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์
UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสวัสดิการสมาชิก และมีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการระหว่างสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด กล่าวขอบคุณ
สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในการให้ศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage