สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 • 25 ธ.ค. 2560
 14,941

6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ
หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
 • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว   
 • กรณีซื้อบ้านหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง
 • ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐานดังนี้
 • กรณีซื้อขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันที่ได้รับเลขที่บ้านแต่ทั้งนี้วันที่ได้รับเลขที่บ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
 • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์
เอกสารประกอบ
1.ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
2.หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
 • สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
 • สำเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
 • สำเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หลักฐานแสดงสิทธิ์และการอยู่อาศัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ที่มีชื่อสมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการไม่ว่าในฐานะเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย
 • สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อของสมาชิก หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าว
 

เอกสาร