สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 26 ธ.ค. 2560
 9,999

5. สวัสดิการเพื่อการสมรส

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

 หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย จ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
  • ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส
  • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

  • ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อการสมรส ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

 


เอกสาร