สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 27 ธ.ค. 2560
 6,757

4. สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • จ่ายให้แก่สมาชิกที่อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์  รายละ 2,000 บาท เพียงครั้งเดียว
  • ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์
  • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

  • ใบคำขอรับสวัสดิการสมาชิกเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
  • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบท ตามระเบียบของทางราชการ หรือสำเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมบทหรือสำเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามระเบียบของทางราชการ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสาร