ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ส.ค. 2556
 2,162

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำสหกรณ์รุ่นที่ 3... วันที่ 20-21 ก.ย. 2557

     
 
                
         
บรรยากาศการฝึกอบรม
        หลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่ 3
  
    เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557
           
                ผ่านพ้นไปด้วยดี กับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่ 3”  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่ 3” ประกอบด้วย สมาชิก ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มภาคีบางเขน รวมทั้งสิ้น 77ท่าน โดยโครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตระหนักถึง การที่จะทำให้องค์กรของเราพัฒนาก้าวหน้า และมั่นคงแข็งแกร่งต่อไป ผู้ที่สำคัญที่สุด ในการนำพาสหกรณ์ของเรา ก็คือ ผู้นำสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิก และผู้ที่จะก้าวมาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อบริหารสหกรณ์ นำพาสหกรณ์สู่วิสัยทัศน์ตามหลักการ และอุดมการณ์ในอนาคต 
             
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ในเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำสหกรณ์ ,เรื่องปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ,ภาวะผู้นำในสหกรณ์ออมทรัพย์,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์, การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ,โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
               ความรู้ต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตรทั้งหมด เป็นหน้าที่ของสมาชิก ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด เพื่อร่วมกันนำพาสหกรณ์ให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย และเจริญก้าวหน้าต่อไปสาระและความรู้แบบนี้ นานทีมีหน สมาชิกท่านใดที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจ ปีหน้าพบกันใหม่จ้า
 

         


       

                                                             

              นายสุเทพ บัวจันทร์  กรรมการ   กล่าวรายงานต่อท่านประธาน   
                                                             

  
                                 
                             
             นายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ"หลักสูตรผู้นำ สหกรณ์ รุ่นที่ 3"

                            

           นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
                  บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำสหกรณ์"  

  

       
    


   
                                                              

             นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
              บรรยายเรื่อง "ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์" 

                                                                 

                   นายณัฐเสกข์  น้อยสมบูรณ์ อุปนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย  บรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำในสหกรณ์ออมทรัพย์"


นายปรเมศว์ร อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
 บรรยายเรื่อง "กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสุชิน ปลีหะจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์    บรรยายเรื่อง "การบริหาร การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์"
                   นายสุภาพ คำแผง กรรมการ     บรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสมาชิก และผู้แทนสมาชิก    
                                                                                                         
                                                                             

                                                                       
ร่วมตอบข้อซักถามสมาชิก

     นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กล่าวปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้                                       "