สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 6,674

5. สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

1. สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบที่อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท เพียงครั้งเดียว

3. ยื่นคำขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์

 

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ของสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้ลาอุปสมทบตามระเบียบราชการหรือสำเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมทบ  แล้วหรือสำเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามระเบียบราชการ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธิฮัจญ์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ

4. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ


เอกสาร