สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 8,677

4. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

หลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. สมาชิกสมทบที่สมรสและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 1,000   บาท เพียงครั้งเดียว

3. ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

 

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก  

2. สำเนาทะเบียนสมรส

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ

4. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ


เอกสาร