สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 8,586

7. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

หลักเกณฑ์

1. สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบครอบครัวละ 1,000 บาท ต่อทายาทใหม่ 1 คน
3. สมาชิกสมทบที่มีทายาทใหม่ ยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมแนบเอกสาร สำเนาสูติบัตร ทะเบียนสมรสหรือหนังสือการรับรองบุตร หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย

4. ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร 

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. สำเนาสูติบัตร 

3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือการรับรองบุตร หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย (กรณีสมาชิกสมทบเป็นหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบเฉพาะสำเนาสูติบัตรได้)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ

5. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ


เอกสาร