ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 19 ธ.ค. 2554
 5,900

สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จก.

       สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
      เยี่ยมชมดูงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
           วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554

 สอ.  กฟผ. นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ เลขานุการและประธานคณะทำงาน ICT   นายนิธิพัฒน์ โรจนตุล ผู้ดูแลระบบเครือข่าย สอ.กฟผ.  และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ   เยี่ยมชมดูงาน เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบ ATM  การจัดทำระบบ Call Center (IVR)   การให้เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร