รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ปี 2563

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ปี 2563


 
ชุดที่ 43 ประจำปี 2563
 
1
นายวิชิต สนธิวณิช ประธาน      
2
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน      
3
นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน      
4
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน      
5
นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน      
6
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก      
7
นายชัยยันต์ คำป้อ ผู้ช่วยเหรัญญิก      
8
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ      
9
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ      
10
นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ      
11
นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ      
12
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ      
13
นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการ      
14
นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ      
15
นายสุเทพ บัวจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ