รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1-10 ปี 2521-2530

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1-10 ปี 2521-2530


ชุดที่ 1 ประจำปี 2521
ชุดที่ 2 ประจำปี 2522
1
นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน
3
นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน
4
นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน
5
นายสุนทร โพธิ์กัน รองประธาน
6
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
7
นายกัสสปะ อัคนิทัต กรรมการ
8
นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
9
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
10
นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
 
   
1
นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2
นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน
3
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน
4
นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน
5
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
6
นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
7
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
8
นายจำนงค์ โพธิสาโร กรรมการ
9
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
10
นายกัสสปะ อัคนิทัต กรรมการ
11
นายสุนทร โพธิ์กัน กรรมการ
12
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
ชุดที่ 3 ประจำปี 2523
ชุดที่ 4 ประจำปี 2524
1
นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2
นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน
3
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน
4
นายสมเพิ่ม กิตตินันทน์ รองประธาน
5
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
6
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
7
นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
8
นายจำนงค์ โพธิสาโร กรรมการ
9
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
10
นายสุนทร โพธิ์กัน กรรมการ
11
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
12
นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
13
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
14
นายไพฑูรย์ หุ่นใย ผู้ช่วยเลขานุการ
1
นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2
นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน
3
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน
4
นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน
5
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
6
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
7
นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
8
นายจำนงค์ โพธิสาโร กรรมการ
9
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
10
นายสุนทร โพธิ์กัน กรรมการ
11
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
12
นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
13
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
14
นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
ชุดที่ 5 ประจำปี 2525
ชุดที่ 6 ประจำปี 2526
1
นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2
นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน
3
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน
4
นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน
5
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
6
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
7
นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
8
นายจำนงค์ โพธิสาโร กรรมการ
9
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
10
นายสุนทร โพธิ์กัน กรรมการ
11
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
12
นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
13
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
14
นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
1
นายจำนงค์ โพธิสาโร ประธาน
2
นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน
3
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
4
นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
5
นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ กรรมการ
6
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
7
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
8
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
9
นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
10
นายปรุง โชติช่วง กรรมการ
11
นายอำพล ลิ่มวงศ์ กรรมการ
12
นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
13
นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
ชุดที่ 7 ประจำปี 2527
ชุดที่ 8 ประจำปี 2528
1
นายจำนงค์ โพธิสาโร ประธาน
2
นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน
3
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
4
นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
5
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
6
นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ กรรมการ
7
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
8
นายปรุง โชติช่วง กรรมการ
9
นายอำพล ลิ่มวงศ์ กรรมการ
10
นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
11
นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
1
นายจำนงค์ โพธิสาโร ประธาน
2
นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน
3
นายสำลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ
4
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
5
นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ กรรมการ
6
นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
7
นายปรุง โชติช่วง กรรมการ
8
นายอำพล ลิ่มวงศ์ กรรมการ
9
นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
10
นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
ชุดที่ 9 ประจำปี 2529
ชุดที่ 10 ประจำปี 2530
1
นายชำนิ บุณโยภาส ประธาน
2
นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ รองประธาน
3
นายณรงค์ กฤดานุกูลย์ รองประธาน
4
น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก
5
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
6
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
7
นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
8
นายไพรัช โยธน์ชัยสาร กรรมการ
9
นายไพฑูรย์ หุ่นใย กรรมการ
10
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11
นายอำพล ลิ่มวงศ์ เลขานุการ/ผู้จัดการ
1
นายชำนิ บุณโยภาส ประธาน
2
นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ รองประธาน
3
นายณรงค์ กฤดานุกูลย์ รองประธาน
4
น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก
5
นายอุทัย จันผกา กรรมการ
6
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
7
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
8
นายไพรัช โยธน์ชัยสาร กรรมการ
9
นายไพฑูรย์ หุ่นใย กรรมการ
10
นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
11
นายอำพล ลิ่มวงศ์ เลขานุการ/ผู้จัดการ