รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21-30 ปี 2541-2550

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21-30 ปี 2541-2550


ชุดที่ 21 ประจำปี 2541
ชุดที่ 22 ประจำปี 2542
1
นายสถิตย์ สวินทร ประธาน
2
นายวัฒนา แก้วกำเนิด รองประธาน
3
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน
4
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
5
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เหรัญญิก
6
นายพิณ เกื้อกูล ผู้จัดการ
7
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
8
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
9
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ กรรมการ
10
นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ กรรมการ
11
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
12
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
13
นายนำศักดิ์ ประสาร กรรมการ
14
นายประดิษฐ์ เจริญสุข เลขานุการ
15
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้ช่วยเลขานุการ 
1
นายวัฒนา แก้วกำเนิด ประธาน
2
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน
3
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
4
น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
5
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เหรัญญิก
6
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
8
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
9
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
10
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
12
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ
13
นายนพรัตน์ นาคสถิตย์ กรรมการ
14
นายณรงค์ มหรรณพ เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ชุดที่ 23 ประจำปี 2543
ชุดที่ 24 ประจำปี 2544
1
นายวัฒนา แก้วกำเนิด ประธาน
2
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน
3
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
4
น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
5
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เหรัญญิก
6
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
7
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
8
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
9
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
10
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ
12
นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
13
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ
14
นายณัฐชัย สุปิน เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
1
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการ
2
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
3
น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
4
นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
5
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
6
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
7
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เหรัญญิก
8
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก
9
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
10
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ
11
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
12
นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
13
นายณัฐชัย สุปิน กรรมการ
14
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15
นายอดุลย์ ภูยาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
     
ชุดที่ 25 ประจำปี 2545
1
 นายจรินทร์ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการ
2
 นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
3
 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
4
 นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน 
5
 นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
6
 นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
7
 นางเกตุชฏา โตตาบ เหรัญญิก
8
 นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเหรัญญิก
9
 นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
10
 นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
11
 นายณัฐชัย สุปิน กรรมการ
12
 นายพูลศักดิ์ กางทอง กรรมการ
13
 นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการ
14
 นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15
 นายอดุลย์ ภูยาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
ชุดที่ 26 ประจำปี 2546
1
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
2
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
3
นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน
4
นายณัฐชัย สุปิน รองประธาน
5
์นายณรงค์ มหรรณพ ผู้จัดการ
6
นางเกตุชฏา โตตาบ เหรัญญิก
7
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
9
นายพูลศักดิ์ กางทอง กรรมการ
10
นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการ
11
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ
12
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
13
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ
14
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15
นายอดุลย์ ภูยาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
ชุดที่ 27 ประจำปี 2547
1
 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรมการ
2
 นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
3
 นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4
 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
5
 นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
6
 นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7
 นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ
8
 นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
9
 นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ
10
 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ
11
 นายอดุลย์ ภูยาธร กรรมการ
12
 นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
13
 นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
14
 นายณรงค์ มหรรณพ เลขานุการ
15
นายธวัชชัย พันธ์รักษ์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ชุดที่ 28 ประจำปี 2548
1
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรมการ
2
นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
3
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
5
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
6
นายชนะ เปลี่ยนมา เหรัญญิก
7
นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายธวัชชัย พันธ์รักษ์พงษ์  กรรมการ
9
นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
10
นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ
11
นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
12
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ
13
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
14
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเลขานุการ
ชุดที่ 29 ประจำปี 2549
1
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์   ประธานกรมการ 
2
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์  รองประธาน 
3
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล  รองประธาน 
4
นายธนโรจน์ โพธิสาโร   รองประธาน 
5
นายวิชิต สนธิวณิช   ผู้จัดการ 
6
นายชนะ เปลี่ยนมา เหรัญญิก
7
นายธวัชชัย พันธ์รักษ์พงษ์  กรรมการ 
8
นายณรงค์ ทองขจร    กรรมการ 
9
นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ 
10
นายอนุชิต แตงอ่อน  กรรมการ 
11
นายณรงค์ มหรรณพ  กรรมการ 
12
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  กรรมการ 
13
นายชัยยันต์ คำป้อ  กรรมการ 
14
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์   เลขานุการ 
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   
ชุดที่ 30 ประจำปี 2550
1
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์   ประธานกรมการ 
2
นายพิณ เกื้อกูล  รองประธาน 
3
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล   รองประธาน 
4
 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม   รองประธาน 
5
 นายวิชิต สนธิวณิช    ผู้จัดการ 
6
 นายชนะ เปลี่ยนมา  เหรัญญิก
7
 นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี  กรรมการ 
8
 นายธวัชชัย พันธ์รักษ์พงษ์   กรรมการ 
9
 นายสนิท ศรีสุระ  กรรมการ 
10
 นายอนุชิต แตงอ่อน   กรรมการ 
11
 นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  กรรมการ 
12
 นายนรินทร์ สายซอ  กรรมการ 
13
 นายสุภาพ คำแฝง  กรรมการ 
14
 นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์    เลขานุการ 
15
 น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์  ผู้ช่วยเลขานุการ