รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ปี 2561

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ปี 2561


 
 
ชุดที่ 41 ประจำปี 2561
 
1
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธาน      
2
นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน      
3
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธาน      
4
นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน      
5
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก      
6
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก      
7
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ      
8
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ      
9
นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ      
10
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ      
11
นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ      
12
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ      
13
นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมการ      
14
นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ      
15
นายสุภาพ คำแฝง ผู้ช่วยเลขานุการ