ข่าวประกาศอื่นๆ
  • 10 ต.ค. 2565
 6,626

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

UploadImage
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

---------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                       

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.2  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

1.3  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

1.4  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

1.5  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน

1.6  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.7  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นวันรับสมัคร)

1.8  หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว

                       

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหาร สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร

2.2  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

2.3  กรณีวุฒิการศึกษาชื่อไม่ตรงตามที่ประกาศฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปและให้ถือเป็นที่สุด

                       

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

3.1.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผนงานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น

3.1.2   สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า เป็นต้น

3.1.3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word Excel PowerPoint)

3.1.4  มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน

3.1.5   มีความขยัน ทุ่มเท มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

3.1.6  สามารถปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                    
3.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

3.2.1  วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์

3.2.2  เก็บ ควบคุม ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงิน เช่น คำขอกู้เงิน หนังสือสัญญาเงินกู้ หนังสือค้ำประกัน โดยเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วน สะดวกแก่การตรวจสอบ

3.2.3  มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ งานหนังสือ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร มีความสามารถในการจดและจัดทำงานการประชุม

3.2.4  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word Excel PowerPoint)

3.2.5  มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน

3.2.6   มีความขยัน ทุ่มเท มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

3.2.7  สามารถปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                       

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 (ดาวน์โหลดใบสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (ดาวน์โหลดใบสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ)

4.2  ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ดังนี้

4.2.1  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในวันและเวลาทำการ หรือ

4.2.2  ยื่นใบสมัครทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com และให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

4.3  ค่าสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งละ 100 บาท โดยสามารถชำระเงิน ดังนี้ (ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าสอบ)

4.3.1  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการ

4.3.2  ชำระเงินผ่านใบแจ้งการชำระเงิน (Payment) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

4.3.3   ชำระเงินผ่าน App ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

4.4  ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก

5.1  ใบสมัคร (ต้องกรอกใบสมัครตามแบบของสหกรณ์เท่านั้น) พร้อมกับลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสำคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ

5.2  สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)

5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

5.4  หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

5.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สหกรณ์ฯจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

                       

6. กำหนดวัน เวลา ที่จะทำการสอบคัดเลือก

6.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

6.2  สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรณีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากหรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

6.2.1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เวลา 09.00 - 12.00 น.

6.2.2  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมนำอุปกรณ์ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคิดเลข

6.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565   

6.4  สอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

6.4.1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   เวลา 09.00 - 12.00 น.

6.4.2  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เวลา 13.00 - 16.00 น.

6.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

6.6  สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

6.6.1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เวลา 09.00 - 12.00 น.

6.6.2  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง

7.1  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

7.2  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง

7.3  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ

7.4  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่มารายงานตัว ดังนี้

7.4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

7.4.2 หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

7.4.3 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน

                       

8. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ

8.1  อัตราเงินเดือน 18,036 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีการปรับเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ์

8.2  สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบพนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์       

                 

9. การบรรจุและแต่งตั้ง

9.1  ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

9.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องทำสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

9.3  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์ เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทำงาน เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง

9.4  เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอำนาจมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

                       

10.  การประกาศผล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลตามข้อ 6.1 ข้อ 6.3 ข้อ 6.5 และข้อ 7.1 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

                       

11.  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11.1   ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส สหกรณ์จะจัดห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ

11.2   เข้าสอบต้องลงทะเบียนเข้า - ออกจากสถานที่ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์

11.3   ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์

11.4   สหกรณ์ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

11.5   สหกรณ์จัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอี้นั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

12.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-579-4899

 

                                                                   

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

UploadImage

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)

รองประธานกรรมการ

รักษาการแทนประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร